Przejdź do treści Skocz do menu Dodatkowe informacje

 

Logo - Kapitał ludzki, Narodowa Strategia SpójnościLogo - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie GdańskimLogo - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja

Witamy na stronach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Kampania informacyjna - "Bezpieczny i aktywny senior"

środa, 15 lutego 2017 16:36

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZPOCZĘŁO KAMPANIĘ INFORMACYJNA PT: „BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR”

Cel główny kampanii – pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

Więcej informacji znajduje się na stronie głównej MRPiPS

https://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

 

Festyn rodzinny

wtorek, 30 sierpnia 2016 16:03

   

Komunikat z dnia 16.08.2016

wtorek, 16 sierpnia 2016 09:58

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że przyjmujemy wnioski na nowy Rok Akademicki 2016/2017 w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II.

Wnioski będą przyjmowane do 10 października 2016 r.

   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyróżnione za działalność na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej.

wtorek, 28 czerwca 2016 10:53

Z przyjemnością informujemy, że Powiat starogardzki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, podczas IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie zostali wyróżnieni za działalność na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej. Wyróżnienie przyznane przez ogólnopolską Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, w obecności Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka, odebrała Dyrektor Tatiana Neumann.

Kapituła konkursu przy wyborze wyróżnionych powiatów współpracowała ze Związkiem Powiatów Polskich i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”. Patronat honorowy nad uroczystością objęli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej p. Elżbieta Rafalska, Minister Sprawiedliwości p. Zbigniew Ziobro oraz Rzecznik Praw Dziecka p. Marek Michalak. Kryteria, które umożliwiły wybór nagrodzonych obejmowały analizę danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rekomendacje organizacji pozarządowych i rodzin zastępczych. Podczas kongresu poruszono tematy m. in. odejścia od instytucjonalnych form opieki, budowania przywiązania i roli psychicznego wspierania dzieci w pieczy zastępczej, przedstawiono proces umieszczania dzieci w pieczy zastępczej z perspektywy sędziego.

Otrzymane wyróżnienie jest tym cenniejsze ponieważ przyznane zostało przez specjalistów działających na rzecz dzieci. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej to grupa praktyków z całej Polski, których misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, mają większą szansę na wszechstronny rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywę godnego, szczęśliwego życia. Udział w kongresie był także okazją do rozmowy z rodzinami zastępczymi z całego kraju, specjalistami w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną oraz przedstawicielami samorządów.

Wyróżnienie cieszy tym bardziej, że jest to już druga w ostatnim czasie nagroda za działalność na rzecz rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

 

 

   

„500+ W PIECZY ZASTĘPCZEJ”

poniedziałek, 04 kwietnia 2016 10:11

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2016r. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. poz. 195) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U z 2015r. poz. 332, ze zm.) na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przy czym ustawodawca rozróżnia dodatek wychowawczy ( art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ) i dodatek do zryczałtowanej kwoty ( art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, na każde umieszczone dziecko przysługiwać będzie dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”. Dodatek ten przysługiwać będzie na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej czy też rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługiwać będzie do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Stroną postępowania administracyjnego w tej sytuacji będzie placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego reprezentowana przez dyrektora placówki i to on będzie składać wniosek o przyznanie dodatku.

Wnioski, o których mowa wyżej należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim ul. Paderewskiego 11 – druk w załączeniu.

Przyznanie oraz odmowa przyznania dodatku następuje w drodze decyzji, a dodatek przyznaje się na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, od dnia faktycznego umieszczenia go odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( tj. do 1 lipca 2016r.), prawo do dodatku, na podstawie tego wniosku, ustala się począwszy od 1 kwietnia 2016r. Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero 7 lica br., dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa wyżej, jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego zobowiązani będą przeznaczać przyznane dodatki tylko na potrzeby związane z opieką i wychowaniem dzieci, nad którymi sprawują pieczę zastępczą

 

Do pobrania:

W N I O S E K  o przyznanie dodatku wychowawczego na dziecko / dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej / rodzinnym domu dziecka / placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego - plik pdf 265kB, plik doc 48kB