Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

ZESPÓŁ RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Kontakt: 58-56-129-43

Adres: ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański

 

ZARZĄDZENIE NR 49/2022 Starosty Starogardzkiego z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad zatrudniania i przyznawania środków finansowych na potrzeby rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

Rodzina zastępcza (ustanowiona postanowieniem Sądu) możne ubiegać się o:

 1. Udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci.
 2. Zapewnienie opieki dzieciom, które całkowicie lub częściowo tej opieki są pozbawione, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pogotowiach rodzinnych, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zawodowych.
 3. Szkolenie rodzin, nadzór merytoryczny i pedagogiczny nad tymi rodzinami.
 4. Opracowanie programów usamodzielnień dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze.
 5. Poradnictwo specjalistyczne: socjalne w zakresie rodzicielstwa zastępczego.

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

 

W tym zakresie działania PCPR obejmują:

 1. Kierowanie i umieszczanie dzieci pozbawionych opieki do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej.

Kontakt z pracownikiem:

 • Wioleta Lisek
 
Placówki opiekuńczo – wychowawcze

 

Dom dla Dzieci w Suchym Dworze
Typ placówki: socjalizacyjna
Adres: ul. Bahdaja 20, 81-198 Suchy Dwór pow. Pucki
Telefon: 733-460-930
e-mail: domwsuchymdworze@rodzinnygdansk.pl
Prowadzący: na zlecenie Powiatu Starogardzkiego – Fundacja „Rodzinny Gdańsk” – KRS 385721
Koordynator: Natalia Krauze

Artykuły

 • GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

  Spotkania grup wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę – osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

  Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin.

  W spotkaniach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych uczestniczy psycholog.

  Ideą grupy wsparcia jest samopomoc, czyli wzajemna pomoc, korzystanie z siły i wsparcia grupy. Uczestnicy grupy sami dla siebie stanowią źródło wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i instrumentalnego, źródło zasobów, inspiracji i motywacji do działania. Wartością grup wsparcia jest zaangażowanie uczestniczących w nich osób oraz ich gotowość do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie.  

  Spotkania grupy wsparcia rodziców zastępczych odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach 11:00-13:00  w  budynku Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w sali 201.

  Czytaj Więcej o: GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH