Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

KONKURS MOJA RODZINA MA MOC II EDYCJA – 2024

R E G U L A M I N   K O N K U R S U

 

Moja Rodzina ma Moc

 

konkurs poświęcony promowaniu

wartości rodzinnych i pieczy zastępczej

II edycja - 2024 rok

 

 1. Organizator konkursu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

 1. Patronat honorowy konkursu

     Starosta Starogardzki Pani Wioleta Strzemkowska-Konkolewska

 

III. Celem konkursu jest poznanie Twojej historii w pieczy zastępczej, Twoich uczuć i     reakcji, a także:

 • pielęgnowanie wartości rodzinnych,
 • promocja rodzicielstwa zastępczego,
 • kształtowanie i rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych twórców,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz poczucia własnego sprawstwa wśród uczestników konkursu.

 

 1. Adresaci konkursu

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych różnych typów - dzieci i młodzież z pieczy zastępczej, dla której organizatorem jest Powiat Starogardzki.

 

 1. Terminarz

Konkurs trwa od dnia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim www.pcprstarogard.pl  do dnia 8 czerwca 2024 roku, tj. do dnia ogłoszenia wyników konkursu podczas DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO POWIATU STAROGARDZKIEGO.

 

 1. Kategorie konkursowe, sposób zgłaszania i przesyłania prac

 

 1. KONKURS LITERACKI
 2. Konkurs w tej kategorii zostanie przeprowadzony w trzech, oddzielnie ocenianych kategoriach wiekowych:
 • I kategoria - dzieci będące uczniami klas IV - VI szkoły podstawowej;
 • II kategoria - dzieci będące uczniami  klas VII - VIII szkoły podstawowej;
 • III kategoria - młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych.
 1. Chęć uczestnictwa należy zgłosić drogą elektroniczną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w terminie do 20 maja 2024 r., przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny, którego wzór stanowiący załącznik nr 1, na adres:  sekretariat@pcprstarogard.pl.
 2. Finał Konkursu „Moja Rodzina ma Moc” oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia
  8 czerwca 2024 r. podczas DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO POWIATU STAROGARDZKIEGO.
 3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie, którego wzór stanowiące załącznik nr 2, a w przypadku uczestników pełnoletnich – załącznik nr 3. Prace bez  oświadczenia nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Do każdej pracy literackiej powinna być załączona karta z danymi osobowymi uczestnika konkursu i rodziny zastępczej, której wzór stanowi załącznik nr 4.
 5. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę m.in.:
 • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • poprawność pisowni z zasadami języka polskiego.
 1. Prace literackie wraz z danymi osobowymi dziecka oraz rodziny zastępczej wraz ze skanami wypełnionych oświadczeń, o których mowa w punkcie 4, należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do siedziby PCPR w Starogardzie Gdańskim ul. A. Mickiewicza 9 w terminie do 31 maja 2024
 2. Prace niesamodzielne zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
 3. Autorzy prac wyrażając zgodę na uczestnictwo w konkursie przekazują organizatorowi konkursu prawa autorskie i zgodę na ich ewentualną publikację w formie tradycyjnej oraz w mediach elektronicznych.

 

 1. KONKURS PRAC PLASTYCZNYCH I GRAFICZNYCH
 2. Konkurs w tej kategorii przeprowadzony zostanie w trzech, oddzielnie ocenianych kategoriach wiekowych:
 • I kategoria – dzieci będące uczniami klas I - III szkoły podstawowej;
 • II kategoria – dzieci będące uczniami klas IV - VI szkoły podstawowej; 
 • III kategoria –  dzieci  będące uczniami klasy VII - VIII szkół podstawowych i młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych.
 1. Chęć uczestnictwa należy zgłosić drogą elektroniczną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w terminie do 20 maja 2024 r., przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1, na adres: sekretariat@pcprstarogard.pl.
 2. Finał Konkursu „Moja Rodzina ma Moc” oraz wręczenie nagród odbędzie się 8 czerwca 2024 r. podczas DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO POWIATU STAROGARDZKIEGO.
 3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć wypełnione przez rodzica zastępczego oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2, a w przypadku uczestników pełnoletnich – załącznik nr 3. Prace bez oświadczenia nie będą brały udziału w Konkursie. 
 4. Uczestnicy konkursu przygotowują jedną pracę plastyczną.
 • I kategoria – praca plastyczna wykonana w dowolnej technice, np.: kredki, pastele, akwarele, farby, ołówek; dozwolone są również kolaże, wydzieranki, wyklejanki; praca powinna zostać wykonana w kolorze, z pełnym zakomponowaniem tła, format nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
 • II i III kategoria – praca plastyczna wykonana w dowolnej technice ( jak w pkt. 1) albo praca graficzna wykonana w dowolnym programie graficznym - rozmiar pliku pracy graficznej nie powinien przekraczać 15 MB.
 1. Każda praca plastyczna albo graficzna powinna być opatrzona przyklejoną na odwrocie pracy kartą z danymi osobowymi uczestnika konkursu i rodziny zastępczej, której wzór stanowi załącznik nr 4.
 2. Prace wraz z danymi osobowymi dziecka oraz rodziny zastępczej wraz ze skanami wypełnionych oświadczeń, o których mowa w punkcie 4, należy w terminie do 31 maja 2024 :
 • prace plastyczne – dostarczyć do siedziby PCPR w Starogardzie Gdańskim
  A. Mickiewicza 9;
 • prace graficzne – przesłać na adres mailowy PCPR: sekretariat@pcprstarogard.pl.
 1. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę m.in.:
 • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • walory estetyczne.
 1. Prace niesamodzielne zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
 2. Autorzy prac wyrażając zgodę na uczestnictwo w konkursie przekazują organizatorowi konkursu prawa autorskie i zgodę na ich ewentualną publikację w formie tradycyjnej oraz w mediach elektronicznych.

 

 1. KONKURS PRAC MULTIMEDIALNYCH
 2. Konkurs prac multimedialnych przeprowadzony zostanie w jednej kategorii: dla dzieci będących uczniami klas VII - VIII szkół podstawowych i młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych.
 3. Chęć uczestnictwa należy zgłosić drogą elektroniczną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w terminie do 20 maja 2024, przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1, na adres: sekretariat@pcprstarogard.pl.
 4. Finał Konkursu „Moja Rodzina ma Moc” oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 8 czerwca 2024 r. podczas DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO POWIATU STAROGARDZKIEGO.
 5. Uczestnicy konkursu na poszczególnych etapach zobowiązani są dostarczyć wypełnione przez rodzica zastępczego oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2, a w przypadku uczestników pełnoletnich – załącznik nr 3. Prace bez  oświadczenia nie będą brały udziału w Konkursie. 
 6. Do każdej pracy multimedialnej powinna być załączona karta z danymi osobowymi uczestnika konkursu i rodziny zastępczej, której wzór stanowi załącznik nr 4.
 7. Uczestnicy konkursu przygotowują jedną pracę tematycznie związaną z tematyką konkursu.
 8. Prace mogą być nagrane zarówno kamerą, jak i telefonem komórkowym. Powinny zostać zapisane w jednym z dostępnych formatów wideo (preferowane .avi, .mov). Rozmiar pliku wideo nie powinien przekraczać 150 MB, a długość nagrania nie powinna przekraczać 10 minut. Prace konkursowe można także wykonać w formacie PowerPoint.
 9. Prace wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do 31 maja 2024 r. na adres mailowy PCPR: sekretariat@pcprstarogard.pl lub dostarczyć osobiście.
 10. Finał Konkursu „Moja Rodzina ma Moc” oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia
  8 czerwca 2024 r. podczas DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO POWIATU STAROGARDZKIEGO.
 11. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę m. in.:
 • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • walory estetyczne.
 1. Prace niesamodzielne zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
 2. Autorzy prac wyrażając zgodę na uczestnictwo w konkursie przekazują organizatorowi konkursu prawa autorskie i zgodę na ich ewentualną publikację w formie tradycyjnej oraz w mediach elektronicznych.

 

VII. Oświadczenia uczestnika

 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz wizerunku na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a) oraz 9 ust. 2 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Festiwalu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania i wydania nagrody, a następnie archiwizacji dokumentacji oraz promocji w sieci Internet.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w zestawieniu
  z wizerunkami innych osób. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji rozpowszechniane na stronach internetowych Organizatora i Patrona oraz w mediach
  w celach promocji Konkursu.
 3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.

 

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Członkami Komisji konkursowej będą specjaliści z zakresu językoznawstwa, sztuk plastycznych i multimediów oraz pracownicy Organizatora.
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy
 3. Uczestnik może wziąć udział w kilku kategoriach konkursu.
 4. Zgłoszenie prac plastycznych i multimedialnych do konkursu jest równoznaczne
  z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora oraz wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikację w formie tradycyjnej w opracowaniach przygotowanych przez Organizatora oraz w mediach elektronicznych.

 

 1. Ochrona danych osobowych

Uczestnik Festiwalu przyjmuje do wiadomości, że:

 • Administratorami danych przetwarzanych w związku z konkursem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.
 • Celem przetwarzania danych jest organizacja Konkursu „Moja Rodzina ma moc”, wyłonienie zwycięzcy, przyznanie i wydanie nagrody, a następnie archiwizacja dokumentacji oraz promocja Konkursu w sieci Internet;
 • Podstawą prawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, na podstawie z art. 6 ust.1 lit a) oraz 9 ust. 2 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie;
 • Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych oraz uprawnione organy publiczne w związku z obowiązkami prawnymi, a także podmioty działające na zlecenie administratora oraz użytkownicy Internetu;
 • Dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub zakończenia celów przetwarzania;
 • W oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie;
 • Przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO;
 • We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: iod.annadudek@gmail.com

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami, wynikającą z przepisów Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. z późn. zm. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.
 4. Niniejszy dokument wraz z załącznikami jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim oraz w siedzibie PCPR w Starogardzie Gdańskim
  A. Mickiewicza 9.