Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim - PROGRAM „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!” - DOSTĘPNE MIESZKANIE

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

PROGRAM „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!” - DOSTĘPNE MIESZKANIE

Artykuły

 • PROGRAM „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!” DOSTĘPNE MIESZKANIE

  Zakres ogólny

  Paragraf 1. Cel Programu

  Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, zwanego dalej „Programem”, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

  Paragraf 2. Definicje

  Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

  • beneficjencie – należy przez to rozumieć adresata Programu, który uzyskał dofinansowanie;
  • dofinansowaniu – należy przez to rozumieć pomoc finansową ze środków PFRON udzieloną przez samorząd powiatowy;
  • wnioskodawcy – należy przez to rozumieć adresata Programu wnioskującego
   o dofinansowanie;
  • wskaźniku osiągnięcia celu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności Programu.

  Paragraf 3. Wskaźnik osiągnięcia celu Programu

  Liczba osób, która zmieniła miejsce zamieszkania na wolne od barier architektonicznych: 1000 osób.

  Paragraf 4. Budżet Programu

  Dofinansowanie na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych: 150.000.000,00 zł.

  Paragraf 5. Okres wdrażania

  1. Program realizowany będzie w latach 2022-2025.
  2. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

  Paragraf 6. Terminy i sposób składania wniosków

  • nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym,
  • sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w załączniku do Programu.

  Paragraf 7. Podstawa prawna Programu

  Podstawą prawną uruchomienia i realizacji Programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Zakres szczegółowy

  Paragraf 8. Beneficjenci

  1. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
  • posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.
  1. W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:
  • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
  • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

  Paragraf 9. Formy i warunki udzielenia dofinansowania

  1. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
  2. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.
  3. Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:
   • udokumentowanie różnicy, o której mowa w ust. 2, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
   • złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w pkt 1, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

  Paragraf 10. Warunki uczestnictwa samorządu powiatowego w Programie

  1. Program jest realizowany przez samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji Programu.
  2. Samorząd powiatowy, który wyraża chęć przystąpienia do realizacji Programu składa w tym zakresie oświadczenie i występuje o przyznanie środków finansowych na realizację Programu oraz zawiera z PFRON wieloletnią umowę, która określa obowiązki oraz uprawnienia stron.
  3. W przypadku, gdy samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji Programu, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji Programu na rzecz beneficjentów z terenu działania tego samorządu, z innym sąsiadującym bezpośrednio z nim samorządem powiatowym.
  4. Samorząd powiatowy otrzymuje 5% kwoty, na którą zawarta jest umowa na obsługę realizacji Programu.

  Paragraf 11. Postanowienia dodatkowe

  Realizator Programu ma prawo dokonać kontroli zgodności stanu faktycznego ze stanem deklarowanym w oświadczeniach.

   

  Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie

  1. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu.
  2. Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie dofinansowania na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.
  3. Realizator Programu w ciągu 14 dni informuje beneficjenta w formie elektronicznej
   o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wraz z uzasadnieniem.
  4. Realizatorem Programu jest samorząd powiatowy, w którym obecnie zamieszkuje osoba
   z niepełnosprawnością.
  5. Weryfikacja wniosków obejmuje potwierdzenie:
   • posiadania orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka;
   • złożenie oświadczenia, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
   • złożenie oświadczenia o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
   • wieku wnioskodawcy w momencie składania wniosku.

  W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku weryfikuje się:

  • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
  • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.
  1. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2024 r.
  2. W ciągu 180 dni od przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjent przedstawia udokumentowaną różnicę, o której mowa w par. 9 ust. 2 Programu, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań.
  3. Po przedstawieniu umów przedwstępnych zawierana jest umowa z realizatorem Programu na dofinansowanie różnicy, o której mowa w par. 9 ust. 2 Programu.
  4. Na podstawie umowy środki przekazane są na rachunek bankowy beneficjenta w terminie do
   10 dni roboczych od udokumentowania różnicy wartości mieszkań realizatorowi Programu.
  5. Osoba, która nie uzyskała dofinansowania ma prawo do złożenia kolejnego wniosku
   w Programie.
  6. We wniosku zamieszcza się oświadczenie beneficjenta w brzmieniu: „Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą”.
  Czytaj Więcej o: PROGRAM „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!” DOSTĘPNE MIESZKANIE

Banery/Logo