Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim - POMORSKIE DZIECIOM

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

POMORSKIE DZIECIOM

Powiat Starogardzki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych otrzymał grant w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom" służącego przeciwdziałaniu negatywnych skutków epidemii COVID-19 lub innych chorób zakaźnych zgodnie z umową nr 39/U-ROPS-EFS/2021 z dnia 20.12.2021 r.

Celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków związanych z epidemią COVID-19 poprzez wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,  rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, jak również pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka z powiatu starogardzkiego.

W ramach projektu ,,Pomorskie dzieciom” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim otrzymało grant w wysokości 113 441,60 zł, w tym 107 139,29 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 6 302,31 zł ze środków budżetu państwa.

Grant realizowany był w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2023r.

W ramach projektu realizowano działania takie jak:

1) specjalistyczne poradnictwo rodzinne,

2) warsztaty edukacyjne,

3) superwizja,

4) doposażenie pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W projekcie uczestniczyło:

1) 41 dzieci z pieczy zastępczej

2) 53 osób dorosłych tj. rodzice zastępczy i pracownicy PCPR

Opis rezultatów:

Różnego typu specjalistyczne poradnictwo rodzinne pozwoliło zniwelować negatywne zmiany, które pojawiły się na skutek ograniczeń występujących w czasie epidemii Covid-19. Realizowane w ramach grantu działania specjalistyczne przyczyniły się do podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa dzieci, ułatwiły wyrażanie emocji dzieciom, w tym również tych negatywnych, złagodziły występujące u dzieci stany lękowe oraz stres związany m.in. z ograniczonymi kontaktami z bliskimi czy nauką zdalną. Dzieci nauczyły się na nowo ufać drugiej osobie co zapobiega ich wykluczeniu ze środowiska.

Uczestnicy warsztatów edukacyjnych  zdobyli wiedzę z zakresu pedagogiki i  psychologii jak również zwiększyli umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji.

Superwizja rodzin zastępczych zweryfikowała ich kompetencje wychowawcze oraz udoskonaliła je, przeciwdziałając wypaleniu zawodowemu oraz wzmocniła ich emocjonalnie. Z superwizji skorzystali również pracownicy PCPR, dzięki czemu zwiększyli swoją efektywność i komfort pracy, tak aby praca z podopiecznymi oraz ich opiekunami była bardziej skuteczna.

Doposażenie pracowników PCPR poprawiło jakość ich pracy w dobie pandemii jak również po jej ustaniu oraz ułatwiło realizację zadań projektowych.

Zachowanie trwałości:

Grantobiorca zobowiązuje się do zachowania trwałości grantu, zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności, czyli zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji grantu co najmniej  przez okres odpowiadający okresowi realizacji grantu (tj. co najmniej do 31.12.2024 r.)

Grantobiorca deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i w podobnej jakości. Usługi te będą świadczone jeśli zostanie zgłoszone zapotrzebowanie na nie. Potencjalni odbiorcy usług będą mogli skorzystać ze wsparcia m.in. w formie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, warsztatów edukacyjnych oraz superwizji. 

 

 

Banery/Logo