Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim - Klauzula informacyjna

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

          Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO)  informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dalej PCPR) z siedzibą przy ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański, e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl , telefon 58 560-23-20, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, panią Annę Dudek, z którą można skontaktować się drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: iod@adudek.pl lub drogą pocztową na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w celu:
 • zatrudnienia i realizacji obowiązku pracy
 • realizacji statutowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • realizacji praw i obowiązków wynikających między innymi z przepisów:

a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
b) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej
d) ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich
e) ustawy z dnia 18 lipca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
f) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
g) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
h) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
i) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
j) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
k) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
l) ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych
b) sprostowania danych
c) usunięcia danych
d) ograniczenia przetwarzania
e) wniesienia sprzeciwu

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Państwa sprawy bez rozpatrzenia.
 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty i organy mające do tego upoważnienie w obowiązujących regulacjach prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom danych, z którymi PCPR zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z korzystaniem z systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości wglądu podczas świadczenia usług wsparcia technicznego i usuwania awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych wszelkich informacji, w tym danych osobowych.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Banery/Logo